top of page

Côr Bach Abertawe - Polisi Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i barchu a diogelu eich preifatrwydd. Mae diogelu data a phreifatrwydd defnyddwyr yn bwysig iawn i ni. Mae ein polisi wedi’i osod i ddarparu tryloywder ynghylch sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu ar-lein, ei defnyddio a’i storio. Ein prif nod wrth gasglu gwybodaeth gennych chi yw darparu'r gwasanaethau sy'n cwrdd â'ch anghenion i chi. Byddwn ond yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn caniatáu i ni gysylltu â chi i drafod y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch gennym ni. Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt fel y bo'n briodol. Unwaith y byddwch wedi dewis darparu unrhyw wybodaeth i ni y gellir eich adnabod yn bersonol drwyddi, gallwch fod yn sicr mai dim ond i greu a chynnal eich perthynas cwsmer gyda ni y caiff ei defnyddio. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â pholisi athis, gallwch gysylltu â ni i drafod.

 

Pa ddata rydym yn ei gasglu?

Gwybodaeth bersonol y byddwn yn ei thrin mewn cysylltiad â'ch archeb:

 • Gwybodaeth bersonol a manylion cyswllt, megis enw a manylion cyswllt.

 • Cofnodion o'ch gohebiaeth â ni trwy neges uniongyrchol, e-bost neu ffôn.

 • Gwasanaethau neu archebion a wneir gennych chi ar gyfer Côr Bach Abertawe

 

Data pwy ydyn ni'n ei gasglu?

Rydym yn casglu data unigolion a busnesau sydd i archebu ein gwasanaethau neu brynu cerddoriaeth gan y côr.

 

Sut rydym yn casglu data?

Mae’r wybodaeth sydd gennym amdanoch wedi’i darparu’n uniongyrchol i ni gennych chi drwy:

 

Pam rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a sut rydym yn ei defnyddio

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth gyswllt bersonol am y rhesymau canlynol:

 • Er mwyn darparu mynediad i'n gwasanaethau

 • Er mwyn darparu gwasanaeth cwsmeriaid i chi

 • I roi gwybod i chi am newyddion, diweddariadau sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau trwy e-bost neu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

 • Er mwyn gwella ein gwasanaeth a busnes ar gyfer ein cwsmeriaid

 • I gasglu’r wybodaeth sydd ei hangen i gysylltu â chi wrth ddelio â’ch ymholiadau

 

Olrhain defnydd safle

Mae ein gwefan yn defnyddio Google Analytics i olrhain rhyngweithio defnyddwyr. Defnyddir y data hwn i bennu nifer y bobl sy'n ymweld â'n gwefan, er mwyn deall yn well sut maent yn dod o hyd i'n tudalennau gwe ac yn eu defnyddio. Mae Google Analytics yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, a phorwr rhyngrwyd - nid oes dim o'r wybodaeth hon yn eich adnabod chi yn bersonol i ni. Mae Google Analytics hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur y gellid ei ddefnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol, ond nid yw Google yn caniatáu mynediad i ni i hwn.

Cysylltwch â Google Analytics am delerau llawn ar eu defnydd:

Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB.

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Ffurflenni cyswllt

Mae'r data a roddir yn y ffurflen cysylltu â ni ar ein gwefan yn cael ei anfon atom trwy e-bost er mwyn i ni allu ymateb a chysylltu â chi'n uniongyrchol ac ni chaiff ei werthu na'i ddefnyddio yn unman arall - dim ond ar gyfer gohebiaeth sy'n ymwneud â'ch ymholiad y defnyddir y wybodaeth bersonol.

 

Sut rydym yn storio eich gwybodaeth

Mae gwybodaeth a gyflwynir trwy ein gwefan yn cael ei storio yn yr adran cysylltu â ni o dan ymholiadau unigol. Mae ein gwefan wedi'i diogelu gan gyfrinair yn ddiogel ac wedi'i hamgryptio trwy'r darparwr cynnal. Yna caiff gwybodaeth bersonol o ffurflenni cyswllt ei storio trwy e-bost, sy'n seiliedig ar gwmwl ac wedi'i ddiogelu ac wedi'i ddiogelu gan gyfrinair.

 

Pa mor hir ydyn ni'n storio gwybodaeth?

Oni bai eich bod yn ein cynghori i wneud fel arall, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:

 • Cyhyd â bod gennym anghenion busnes rhesymol, megis rheoli eich ymholiad.

 • Cyn belled â'n bod ni'n darparu gwasanaethau i chi

 • Yn unol â gofynion neu ganllawiau cyfreithiol a rheoliadol

 

Newidiadau i bolisi preifatrwydd

Ni fyddwn yn defnyddio nac yn rhannu gwybodaeth bersonol a ddarperir i ni ar-lein nac mewn unrhyw fodd arall mewn ffyrdd nad ydynt yn gysylltiedig â'r unrhyw beth a ddisgrifir uchod heb ofyn am eich caniatâd yn gyntaf. Os bydd ein polisi preifatrwydd yn newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy hysbysiad ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol neu drwy e-bost am unrhyw newidiadau sylweddol i’r datganiad preifatrwydd.

 

Eich hawliau diogelu data

O dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau gan gynnwys:

 • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol. 

 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi. 

 • Eich hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau. 

 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau. 

 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.

 • Eich hawl i hygludedd data - Mae gennych yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau.

Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os byddwch yn gwneud cais, mae gennym fis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod os dymunwch wneud cais.

 

Côr Bach Abertawe

Rhif Elusen Gofrestredig 1073807 

Tachwedd 2021

bottom of page