top of page
Main1 Web.jpg

dod ynghyd trwy gerddoriaeth

Rydyn ni wrth ein bodd yn rhannu ein hangerdd cerddorol trwy gyngherddau byw a recordiadau

50 mlynedd o brofiad

Mae’r côr yn enwog am ei berfformiadau o gerddoriaeth cyfnod y Baróc, yn arbennig prif weithiau Bach. Ei berfformiad o’r Matthäus-Passion, gyda Cherddorfa’r Oes Oleuedig, oedd y tro cyntaf i’r campwaith hwn gael ei glywed yng Nghymru i gyfeiliant cerddorfa gyfnod. Ymhlith ei berfformiadau eraill ‘arloesol’ mae Johannes-Passion Bach a’i Offeren yn B Leiaf, Gosberau 1610  Monteverdi, King Arthur Purcell, Messiah, a nifer o offerennau hwyr Haydn, y cyfan gyda chyfeiliant cerddorfeydd cyfnod o Lundain. 
 

Ym mhen arall y sbectrwm hanesyddol cafodd perfformiad y côr o’r Gosberau gan Rachmaninov, y cyntaf gan gôr o Gymru, ganmoliaeth fawr. Mae hefyd wedi perfformio llawer o weithiau o’r ugeinfed ganrif, gan gynnwys cyfansoddiadau pwysig gan Pizzetti, Frank Martin, Howells, Britten, Duruflé a gweithiau gan sawl cyfansoddwr o Gymru. 

Live pic.jpg

EIN CÔR DAWNUS

Gyda chôr o ddeugain a gwirfoddolwyr gwych yn gefn iddyn nhw, dyma rai o’r tîm dawnus sy’n gweithio’n ddiflino i greu cerddoriaeth a chyngherddau sydd wrth eich bodd.

GH2 credit _bentomlinphotography.jpg

Greg Hallam - Arweinydd

Enillodd Greg Hallam ei radd baglor o'r Coleg Cerdd Frenhinol lle bu'n astudio llais gydag Ashley Stafford. Aeth ymlaen i astudio Ymddygiad Corawl gyda Patrick Russill a Paul Brough yn yr Academi Gerdd Frenhinol a dyfarnwyd MA a LRAM iddo, y ddau â rhagoriaeth.

Mae Greg yn Arweinydd Côr Bach Abertawe, Cymdeithas Gorawl Bracknell a Chorws Gŵyl Reading. Mae'n diwtor i fyfyrwyr ôl-raddedig Arwain Corawl yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Greg yn falch ei fod wedi helpu i sefydlu Côr Ieuenctid Llundain yn 2012, gan gyfarwyddo eu côr bechgyn a'u côr hyfforddi am bedair blynedd a chyflwyno gweithdai fel rhan o'u cynllun 'Aspire'. Yn ogystal, mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cerdd Gynorthwyol Corau Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr a sefydlu Côr Ieuenctid Ulster yn 2017.

 

Fel athro canu yng Ngholeg Wellington ac Ysgol Eglwys Gadeiriol Christchurch, Rhydychen, mae Greg yn dysgu gwersi unigol i gantorion ifanc 8-18 oed. Yn ogystal, mae'n gweithio'n agos gyda Choleg Worcester, Rhydychen, cyflwyno gweithdai rheolaidd i gôr y capel, darparu hyfforddiant lleisiol i fyfyrwyr israddedig a helpu i gynhyrchu eu pedwar recordiad diweddaraf.

Yn ddiweddar, mae Greg wedi bod yn gweithio gyda Mahogony Opera Group fel Cyfarwyddwr Cerdd ar gyfer eu 'Snappy Operas' - gan ddysgu a chynnal deg opera 10 munud sydd newydd eu comisiynu i blant yng Nghernyw, Durham ac Essex.

Ym mis Mai 2019, dyfarnwyd ARAM (Cydymaith i'r Academi Gerdd Frenhinol) i Greg am ei gyfraniad sylweddol i'r proffesiwn cerdd.

thumbnail_Alex Jenkins headshot.jpeg

Alex Jenkins - Cyfeilydd

Bu Alex Jenkins yn astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Nottingham, a graddiodd gyda BA(Anrh) ac MA. Bu’n Gerddor Preswyl yn Ysgol Ysbyty Crist yng Ngorllewin Sussex am ddwy flynedd, lle bu’n gweithio fel athro piano teithiol yn ddiweddarach. Graddiodd Alex gyda rhagoriaeth yn ei MPerf mewn Cyfeilio ar y Piano yn y Coleg Cerdd Brenhinol dan gyfarwyddyd Simon Lepper, Roger Vignoles ac Andrew Zolinsky. Yn ystod ei gyfnod yno, dyfarnwyd Gwobr Goffa Titanic i Alex am y perfformiad gorau gan bianydd yng Nghystadleuaeth Leisiol Lies Askonas a gwobr cyfeilydd yng Nghystadleuaeth Caneuon Seisnig Brooks-van der Pump.

 

Mae’n gyfeilydd proffesiynol ac yn hyfforddwr lleisiol yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cymru, yn gweithio’n bennaf gyda’r adrannau Lleisiol, Arwain Corawl ac Opera, yn ogystal â hyfforddi ar gwrs preswyl haf yn Ysgol Gerdd Sherborne. Mae Alex yn gweithio’n rheolaidd gyda chorau, ac ar hyn o bryd yn cyfeilio i Gôr Bach Abertawe a Chôr Meibion Mynydd Cynffig a’r Cyffiniau.

mynyddbach chapel.jpg

Canolfan Calon Lân 

Ysbrydolwyd Prosiect Calon Lân gan y diddordeb newydd a enynnwyd yng Nghapel Mynydd bach a chyfoeth ei threftadaeth. Yn 2011, roedd y capel yn prysur ddadfeilio , ond trwy ymdrechion y Parchedig Grenville Fisher, Roy Church a chefnogaeth Cymdeithas Hanesyddol Treboeth, arbedwyd yr adeilad. Sefydlwyd prosiect i annog a chynnal dealltwriaeth o’r dreftadaeth leol ac i ddechrau cydweithio â chyrff eraill lleol. Mae cyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol ym Mynyddbach, a dyma lle claddwyd Daniel James, neu Gwyrosydd, i roi iddo’i enw barddol. Ef ysgrifennodd y geiriau i’r emyn Cymraeg enwog, Calon Lân.

john hugh thomas.JPG

John Hugh Thomas 

Cychwynnodd John Hugh Thomas ei yrfa broffesiynol yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Ysgol y Brenin Edward, Stourbridge. Wedi tair blynedd yn y swydd honno, fe’i penodwyd yn Ddarlithydd Cerdd (Uwch Ddarlithydd yn ddiweddarach) ym Mhrifysgol Abertawe, swydd a lanwodd am ryw 30 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ffurfiodd Gôr Bach Abertawe, a ddaeth i gael ei gydnabod fel un o gorau siambr mwyaf medrus y wlad, a sefydlodd Wythnos Bach Abertawe, un o wyliau cerddoriaeth gynnar rhyngwladol cyntaf y wlad. Yn ystod y cyfnod hwn roedd hefyd yn aelod o Gôr Heinrich Schütz a Chôr Monteverdi Llundain, ac yn perfformio yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop, yn Israel, yn Sgandinafia ac yn America. Mae wedi arwain nifer o gerddorfeydd proffesiynol, gan gynnwys yr Hanover Band, Cerddorfa’r Oes Oleuedig a Cherddorfa Symffoni Gymreig y BBC, ac mae wedi bod yn arweinydd gwadd i lawer o gorau amatur a phroffesiynol, gan gynnwys y BBC Singers a Chorws Radio’r Iseldiroedd. Yn 1983 ffurfiodd Gorws Cymreig y BBC (BBCNOW), ac ef oedd y Corwsfeistr am ddeuddeg mlynedd, yn arwain nifer o gyngherddau a ddarlledwyd ac yn cydweithio â llawer o arweinwyr rhyngwladol o fri. Ef oedd un o’r cynorthwywyr adeg ffurfio Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn 1984, a bu’n arweinydd ar y côr hwnnw am dair blynedd, gan gloi ei gyfnod yn y swydd trwy arwain Cyngerdd Coffa blynyddol Bach yn Eglwys Sant Thomas, Leipzig, ym mis Gorffennaf 1992. Mae wedi ysgrifennu a chyflwyno nifer o raglenni ar gyfer y radio a’r teledu, gan gynnwys cyfres ar ganeuon Schubert gyda Bryn Terfel a Malcolm Martineau, a ffilmiwyd yn Fiena, ac a gafodd ei dangos ar deledu’r BBC. O 1997-1999 ef oedd Pennaeth Astudiaethau Lleisiol yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Ym mis Gorffennaf 1996 dyfarnwyd OBE iddo am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru, ac yn 2000 fe’i gwnaed yn Gymrawd o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Ef ffurfiodd Gôr Bach Abertawe yn 1965, ac mae’n dal i ymwneud â’r côr fel Llywydd ac arweinydd gwadd.

bottom of page