top of page
Search

Cefnogwch Gôr Bach Abertawe


Mae Côr Bach Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi cynllun cefnogwyr newydd sbon. Mae’r cynllun newydd yn cynnig nifer o wahanol ffyrdd i’n ffrindiau a’n cymwynaswyr ddangos cefnogaeth i’r gwaith yr ydym yn ei wneud a sicrhau y gallwn barhau i ddod â pheth o’r gerddoriaeth gorawl a chysegredig orau o bob oed i chi.


Mae Côr Bach Abertawe bob amser wedi dibynnu ar haelioni caredig ein cefnogwyr i’n helpu i gynnal yr ystod eang o gyngherddau y gallwn eu gwneud. Mae gan yr oes ddigidol y potensial i wneud hynny’n haws ac rydym wedi ailgynllunio ein cynllun cefnogwyr i adlewyrchu hynny.


Wrth gwrs, y gefnogaeth fwyaf y gallwch chi ei rhoi i ni yw prynu tocynnau ar gyfer ein cyngherddau, a dod â'ch ffrindiau gyda chi fel y gallant fwynhau'r gerddoriaeth a wnawn. Os hoffech gadw mewn cysylltiad â ni, gallwch gofrestru ar gyfer ein cynllun Cyfeillion lle byddwn yn eich ychwanegu at ein rhestr bostio ac yn gynnil yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein holl gyngherddau a digwyddiadau. Creu cerddoriaeth ar gyfer cynulleidfa werthfawrogol, a chyrraedd pobl nad ydynt efallai erioed wedi profi llawenydd cerddoriaeth gorawl, yw’r union reswm ein bod yn bodoli fel côr ac rydym wrth ein bodd yn gweld wynebau cyfarwydd yn dod yn ôl i’n clywed yn canu dro ar ôl tro. Os hoffech glywed gennym yn uniongyrchol, gallwch gofrestru i fod yn Ffrind a bod y cyntaf yn gwybod!


Os byddwch yn cofrestru i fod yn Gefnogwr, bydd gennych hawl i rybudd ymlaen llaw (a dewis cyntaf o docynnau!) ar gyfer ein cyngherddau, gweithdai, a digwyddiadau Dewch i Ganu. Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddau ymarfer agored bob blwyddyn, lle byddwch yn cael gweld beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni pan fyddwn yn paratoi ar gyfer cyngerdd, a chopi caled o’n cylchlythyr blynyddol y byddwn yn ei anfon atoch ym mis Medi bob blwyddyn. . Mae cefnogwyr yn talu £75 y flwyddyn os ydynt yn ymuno fel cwpl, neu £50 am aelodaeth unigol o'r cynllun. Fel arwydd cyhoeddus o'n diolchgarwch, byddwn hefyd yn cofnodi eich cefnogaeth yn ein rhaglenni cyngherddau, oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio.


Opsiwn arall sydd ar gael yw cofrestru i noddi un o'n cyngherddau. Fel côr, rydym wrth ein bodd yn gwahodd unawdwyr ac offerynwyr i ymuno â ni yn rhai o’n hoff leoliadau yn ardal Abertawe. Mae ein cynllun Nawdd yn rhoi cyfle i chi wneud cyfraniad un tro tuag at y costau hyn. Bydd eich cyfraniad yn cael ei gydnabod yn gyhoeddus, fel mynegiant o’n diolch cynhesaf a mwyaf twymgalon.


Mae dod yn ôl at ein gilydd fel côr ar ôl cymryd hoe yn y pandemig wedi bod yn werth chweil ac yn heriol mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Mae ymuno ag un o'r cynlluniau cymorth hyn yn ffordd o wneud yn siŵr y gallwn barhau i ddod â'n hoff gerddoriaeth gorawl i chi yma yng nghanol Abertawe!

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page